ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА
Школа Магнаура се занимава с всички формалности, необходими за заверка и/или легализация с апостил на Вашите документи. Легализацията се извършва от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи. Преди това е необходимо  преведените документи с положен печат и подпис на оторизирана фирма-преводач да се внесат за правно-административно оформяне и заверка в съответната инстанция, чиито печати се изискват от Консулски отдел.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗА ЧУЖБИНА:

• Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, роднински връзки, постоянен адрес, акт за смърт
трябва да бъдат дубликати (не оригинал или нотариално заверени копия), заверени от издаващата община с мокър правоъгълен печат за чужбина. Документите трябва задължително да имат правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността на подписа и печата, положени върху тях.
• Уверение за следване
трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, образователната степен, за която се обучавате и за какво и къде ще ви послужи
• Удостоверение от начално или средно училище за преместване – трябва да бъде подписано от класния ръководител и от директор на училището
• Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения)
трябва да ни донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат, както и нотариално заверено копие на дипломата, а при академичните справки трябва да са изпълнени изискванията както при уверението за следване.
• Общински документи – удостоверение за идентичност на имена, постоянен адрес, семейно положение, родствени връзки
трябва да донесете оригинала с подпис и печат от издаващата ги община
• Свидетелство за съдимост
трябва да има два подписа – на съдия и секретар и печат на съответния съд
• Съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние – трябва да бъдат с пресен подпис на съдия (председател на съда) и мокър печат (не нотариално заверени копия)
• Пълномощно или декларация – подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.
• Медицинско свидетелство за работа в чужбина
трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа, трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман, спин и психиатър
• Имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница
• Банково удостоверение
да бъде подписано от две оторизирани лица, подали спесимените на подписите си в БНБ
Когато ви издават съответни документи, задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като превода трябва да съответства на оригинала.
Всички документи, идващи от чужбина, независимо какви са трябва да имат Апостил, за да бъдат преведени и заверени в Консулски отдел.
Консулски отдел заверява преводите на документи, направени от лицензирана агенция в България и то само ако документа е с Апостил.  
102_tgoogle
tazzzzi222222222222222222222_new
101_onlayn-prevodi-prevod-ot-balgarski-na-angliyski-ezik-prevod-ot-balgarski-na-nemski-ezik