ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ


Школа Магнаура има сключен договор за съвместна дейност с Tракийски университет - ДИПКУ Стара Загора. Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите квалифицира педагогически кадри по всички учебни предмети и степени на средното общообразователно училище. По силата на този договор извършваме прием на документи и организираме групови и индивидуални консултации за учители по всички учебни предмети.

1. Прием на документи

В школа Магнаура приемът на документи е от 1 юни до 28 юли.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:
Към момента на кандидатстване за придобиване на ПКС е необходимо:
- да имате най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната ПКС
- да нямате наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, освен ако последното е заличено
- да имате минимум 2 последователни години педагогически стаж, за да кандидатствате за V ПКС
Тези, които отговарят на необходимите изисквания по чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/29.12.1996год., придобиват V ПКС без полагане на изпит. 

starazagora 

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- молба по образец до директора на съответния институт за повишаване квалификацията на учителите
- диплом за завършено висше образование
- документ за присъдена професионална квалификация "учител" или придобита педагогическа правоспособност освен в случаите, когато това не се изисква за заемане на съответната педагогическа длъжност съгласно нормативен акт на МОНМ
- препис - извлечение от трудовата книжка
препоръка от работодател
- документ за придобита предходна ПКС
- изискваната за съответната ПКС писмена разработка, публикации и др.
СРОКОВЕ:
- кандидатите за III ПКС могат да подават документи през цялата календарна година
- кандидатите за придобиване на останалите ПКС подават документи в срок от 1 юни до 30 юли в ДИПКУ.

  2. ПКС - Консултации

Груповите консултации се осъществяват в школата при предварителна заявка и при сформиарне на група от 10 човека, а индивидуалните се провеждат в ДИПКУ по обявен график.
Материална база ДИПКУ:
Департаментът разполага с десет учебни зали, два компютърни кабинета, постоянна връзка към INTERNET, кабинет за приложение на аудиовизуални и технически средства в обучението и езиков център.
Настаняване:
ДИПКУ предлага на участниците в различните квалификационни форми настаняване в общежитие, което разполага с повече от 900 места в стаи с едно, две и три легла.

ДИПКУ Стара Загора

index2_640