-  Включването в изпитен практикум ТОЕFL/IELTS изисква покриване на ниво В1, удостоверено със сертификат или входящ тест.

- Занятията са изцяло практически, фокусирани върху специфичния формат на изпитите.

- Трениране на четирите компонента четене, писане, слушане, говорене съобразно времевите органичения на дейсвителния изпит.

- Практикума се води от акредитиран изпитващ на Cambridge ESOL.