ГЕОГРАФИЯ

Кандидатстудентският курс по география на България предлага задълбочена подготовка по отделните теми включени в конспектите на основните университети в страната. Основната цел на курса е кандидат-студентът да получи обективна представа за университетските изисквания и критерии, както и за своето реално ниво чрез оценяване на теми и на тестове. Темите в курса се съобразяват всяка година с промените в конспектите на университетите.
Заниманията са насочени към развиване на умения за правилен подбор на факти по зададена тема, анализ на основните географски дадености, явления и процеси.

Учебните часове са разпределени по следните теми:

- Географско положение и граници на България.
- Релеф на България.
- Климат на България.
- Води на България.
- Почви, растителност и животински свят в България.
- Дунавска равнина - природногеографска характеристика.
- Черноморска област
- География на населението на България
- География на селищата в България.
- География на растениевъдството в България.
- География на животновъдството в България.
- География на енергетиката в България.
- География на химическата промишленост в България.
- География на хранително-вкусовата промишленост в България.
- География на леката промишленост.
- География на транспорта на България.
- География на туризма в България.
- Югозападен социално-икономически регион.
- Югоизточен социално-икономически регион.
- Северозападен социално-икономически регион.

Учебен процес:

Занятията се провеждат един път седмично по 6 часа.
Продължителността на курса е 120 учебни часа (целогодишно).                                    
Курсът се води от университетски специалисти.                                                            
735778_pomagalo_com_html_4c032fe1