ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ


Школа Магнаура предлага курсове за седмокласници по БЕЛ и по математика. Те са изцяло съобразени с изискванията на МОН и формата на конкурсните изпити след 7 клас. Всеки курс започва с тест, който още в самото начало установява знанията по изучавания в предходните години материал.
Курсовете могат да се посещават както заедно, така и поотделно.
Учениците, избрали и двата предмета, могат да посещават занятията в един ден по 6 учебни часа (при съботно - неделните курсове) или в два дни по 3 учебни часа за всеки курс.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- Учебният материал се покрива за 8 месеца от октомври до май
- Учебният час е с продължителност 45 минути
- Вариантите за учебните занятия са:
през седмицата 1x3 уч.часа, сутрин или следобед, в зависимост от уч. програма
през почивните дни 1x3 уч.часа за всеки от предметите 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- Специално подготвени теми по програма на Магнаура
- Примерни изпитни тестове  

КУРС ПО МАТЕМАТИКА
Подготовка
- в процеса на обучението се преговарят теоретичните понятия, математическите правила и теоремите, необходими при решаването на типовете задачи, включени в теста. Акцентира се на задачите, изискващи логическо мислене и бързо пресмятане на стойности. Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е част от изпитния формат(първи модул). Отработват се специфични стратегии позволяващи бързо решаване на тестови задачи със зададени отговори. Целенасочено се работи върху решаването на задачи, характеризиращи се с по-висока степен на трудност(втори модул).
Текущ контрол - в края на всяка преговорена единица се правят тестове, които дават ясна представа за степента на овладяване на материала. След приключване на преговора се решават тестове с формата на външното оценяване (изпита).
Методика - индивидуалната работа с децата е особен приоритет, поради което е ограничен броя на участниците в една група. Предимството на нашата методика е затвърждаване на знанията чрез системни домашни работи, писмени и устни упражнения. Всеки наш ученик получава препоръки за работа с допълнителни материали.

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Подготовка
 - работи се върху анализите на изучаваните литературни произведения, върху запознаването с литературно-теоретичните понятия и тяхната употреба и върху техниките за писане на трансформиращ преразказ. По време на учебните занятия в курса се провеждат езикови и литературни упражнения, анализира се и се обяснява всяка допусната грешка. Върху пропуските в знанията се работи до пълното им отстраняване. 
Работи се по всички дялове на българската граматика, включени в изпитната програма на МОМН за кандидатстване след 7 клас:
- фонетика - изучава се звука и звуковите промени в думите;
- морфология - изучава се думата като словоформа;
- синтаксис - изучават се законите, по които думите се свързват;
- лексикология - изучава се значението на думите и приложението им и др.
Текущ контрол
- след завършването на всяка граматична единица и на всяко литературно произведение се правят контролни тестове, които да проверят усвояването на материала, а в края на подготовката се полагат примерни общи тестове, изцяло съобразени с формата на изпита.
Методика
- насочена към усвояване на нови знания и създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по български език и литература. Развиват се умения за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език.
ПРОБНИ ИЗПИТИ
- в края на курса учениците могат да се явят на пробни изпити по БЕЛ и математика, които ги поставят в реални изпитни условия.

imagescaardqie
matematika-geometrija-moliv_6eba8efeb9
test_640
imagescaqlxq21