ТУРСКИ, ГРЦКИ, КИТАЙСКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ


В тази езикова категория попадат по-рядко изучаваните чужди езици. Търсенето им не е масово, поради което изучаването им се провежда по-скоро в индивидуална форма, или в много малки по състав групи.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

- Учебният материал се покрива по индивидуална програма
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- Вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата 2x3 уч.часа
   през почивните дни 1x4 уч.часа

ТУРСКИ ЕЗИК
Програмата по турски език на школа Магнаура е в 6 нива и се провежда по системата на издателство Тomer "Hitit". След преминаване на пълния курс на обучение курсистите на Магнаура придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват турската граматика.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
-Учебник и учебна тетрадка
-CD

12.tr

ГРЪЦКИ ЕЗИК

Курсът по гръцки език в школа Магнаура се води по системата «Επικοινωνήστε Ελληνικά» (Общувайте на гръцки). Тя е създадена специално за чужденци, желаещи да научат езика. Ориентирана е към усвояването на основните умения – четене, слушане, говорене и писане – необходими за ежедневната комуникация. Подходящ е както за групови, така и за индивидуални занимания.
Като приложение в края на учебника има справка за изучените граматични явления и речник на думите. Към учебника има дискове със записи на текстовете и диалозите.
Обучението е в три нива по 80 часа.
Първо ниво включва:
гръцката азбука и произношение, личните и притежателни местоимения, глаголът “съм”,
сегашно време /деятелен и страдателен залог/, род и число на съществителното име, определителен и неопределителен член, винителен падеж - единствено число,
числата 1-1,000,000, прилагателни имена на –ος,-η,-ο – форми и съгласуване, часовете
Второ ниво включва:
множествено число на съществителни и прилагателни имена, именителен и винителен падеж,
цветовете, минало свършено време -  деятелен и страдателен залог, бъдеще многократно време -  деятелен и страдателен залог, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, въпросителни местоимения, условно наклонение -  деятелен и страдателен залог, повелително наклонение -  деятелен и страдателен залог.
Трето ниво включва:
родителен падеж, количествени показатели - много, малко, достатъчно, наречия, прилагателни на -ός, -ιά/ή, -ό и -ών, -ούσα,-όν, минало несвършено време - деятелен и страдателен залог, минало предварително време -  деятелен и страдателен залог, бъдеще многократно -  деятелен и страдателен залог, многократно условно наклонение -  деятелен и страдателен залог, съгласуване на времената в текста.
 Учебният материал се покрива за 80-150 учебни часа, в зависимост от нивото.

13.gr
04gr1

КИТАЙСКИ ЕЗИК
Курсът е насочен към участници без предварителна езикова подготовка и дава базови знания и умения по китайски език. Акцентира се върху упражнения по четене, слухово възприятие, разговор, създаване на умения за писане на йероглифи. Самоподготовката е важен елемент от курса.
Програмата на Магнаура включва:
Запознаване с латинизираната транскрипция
Запознаване с китайската йероглифна писменост (структура на йероглифа) и овладяване на определен брой (около 250) най-често използвани йероглифи
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения)
- Запознанство
- Диалози на ежедневни теми
Обучението протича в три направления: Фонетика, Йероглифика, Граматика.

 

 14.ch